Společenství pomocníků řádu
sv. Lazara

Měj otevřenou dlaň pro chudého, aby se naplnila Tvá blaženost (Sir 7,32)

Úvod
Kdo jsme
Aktivity, projekty
Modlitby
Jak přispět?
Kontakt na nás
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity a projekty

Sirotčince v Sýrii

V současné době tam nepřehledně již bojují všichni proti všem, ale nejhůře jsou na tom křesťané a zejména jimi vedené sirotčince. Nalézt nějaké řešení v situaci, kdy tam nejde bankovní spojení ani listovní pošta bylo podobné problému ježka v kleci. Nicméně se nám podařilo najít cestu.

Duchovním protektorem našeho mezinárodního řádu je Jeruzalémský řecko-katolický patriarcha, který v Libanonu i Sýrii má různé aktivity, ale podobně nemá spojení do Sýrie. Nemocnice, kterou zařídil v Sýrii měla el-proud jen 2 až 6 hodin denně, což zejména pro chirurgii bylo katastrofální. Náš řád jim sehnal a dodal tři diesel-agregáty a každý 300KVA, tj. každý jako menší posunovací lokomotiva. Má také sirotčinec sv. Pavla v Damašku, na který jsme se zaměřili nejdříve. Dostali naším poslem 3.000US dolarů a zajistili jsme jim projekt na dovybavení sirotčince u našeho zastupitelství (tj. u našeho MZv) s limitem 20.000US dolarů.

Nyní obdobně dostal sirotčinec sv. Panthaleona pro dívky ve starém Damašku od našeho osobního posla 1.500US dolarů a chtěli bychom postupovat obdobně. Nyní se však povstalci houfně strefují do křesťanských čtvrtí a jedna raketa poškodila i jejich budovu. Z bezpečnostních důvodů nesmějí zaměstnanci našeho velvyslanectví opouštět prostory našeho zastupitelství, a tak se celá záležitost poněkud protáhne. Chceme se tam zaměřit i na další takové sirotčince, ale scházejí nám finanční prostředky.

  
  
     

Dřívější podporované projekty

Podporujeme zejména sesterské organizace a tradičně pomáhá misiím s malomocnými v Africe a Indii. Z Afriky připojujeme fotografii postiženého leprou (pro snesitelnost pouze nohou). Z Indie připojujeme malovaný list od malomocných, který nám poslala sestra Lia (Před lety ji osobně vyznamenal anglický princ Charles.)

       

Současné prioritní projekty

Rwanda - pomoc chudým a hladovějícím (sirotci). Zde se pokračuje, ale je požadavek na úpravu: Poplatek na jednoho sirotka je 4.200Kč a středoškoláka 5.500Kč ročně. Naše Společenství zaslalo ze samostatného účtu již přes jeden milion Kč. Režijní výdaje v tomto případě byly jen náklady banky. Společenství se této záležitosti opět více věnuje. Rozšiřuje informace o této činnosti a zajišťuje překlady dopisů sirotků z francouzštiny do češtiny. Hlavním partnerem ve Rwandě a Kongu je Soeurs Missionnaires Pallottines, Kigali - Masaka, Rwanda.

V srpnu 2007 jsme poslali 1.350EUR pro řešení nedostatku vody ve škole ve rwandském městě Karama. Začátkem roku 2008 jsme obdrželi děkovný dopis Malých služebnic Panny Marie z 25.01.2008. Komunita sester vč. zdravotního zařízení a škola druhého stupně pro 600 žáků měla velké problémy s nepravidelnou dodávkou vody. To se dříve řešilo dokonce i neplánovanými prázdninami žáků. Naše Společenství pomocníků financovalo stavbu cisterny pro 10.000 litrů vody, kterou se tyto problémy vyřešily. Provoz nové cisterny jim zajistil již bezproblémové loňské vánoce. Současně poslaly řadu dokladů a příslušné obrázky. Pro názornost přikládáme zaslanou fotografii. V případě Rwandy úzce spolupracujeme s mezinárodní organizací MAITRI, která má své vedení v Polsku. Dobře se známe již ze společných aktivit za předchozího režimu. V naší republice je to pak Nadační fond solidarity s chudými třetího světa MAITRI (http://maitri.jinak.cz).


Východní Kongo - výstavby 30 studní s pitnou vodou. Kvalitní vody je tam velký nedostatek a zejména děti chodí s těžkými kanystry pro vodu i řadu kilometrů. Některé děti pak trpí i kýlou. Po dohodě s naším ministerstvem zahraničí jsme v termínu podali žádost o příspěvek na I. etapu, tj. pro 10 studní, pořádali jsme benefiční koncert a sháníme finanční prostředky i u dalších organizací. Spolupracujeme (především na projektu 30 studní pro Kongo) také s misiemi augustiniánů a dalších organizací.

Projekt na akci „30 studní pro Afriku“ jsme předali včas našemu ministerstvu zahraničí a Usnesením vlády ČR čís. 845/2007 bylo vše schváleno. Celkový projekt byl na 36.200USD s tím, že místní zajistí práci a materiál za 6.100USD, tj. asi 1.200USD na jednu studnu. (Dle našich informací různé organizace zajišťují výstavbu jedné studny V Africe za 4.000 až 5.000EUR.) Nicméně z mzv projekt předali ministerstvu zemědělství. Tam však tuto záležitost ignorovali údajně proto, že mají podstatně složitější a jinou metodiku. Po roce však projekt vrátili mzv, a tam se rozhodli, že na projektech, na kterých se dosud nezačalo se ani pokračovat nebude. Kromě toho byla realizace nákladnější, a tak jsme od stovek drobných dárců sehnali a zaslali 33.200USD a augustiniáni studny již realizovali. Dále viz samostatná část s obrázky.

Podrobněší informace o studnách najdete zde.


V roce 2007 jsme poslali do Konga 3.200UER farmě augustiniánů, kde pečují o sirotky, která má název AFND Dungo (Association des Femmes de Nanzawe pout le Development). Obdrželi jsem poděkování a jejich společnou fotografii, která je výše uvedena.V roce 2010 jsme rovněž poslali 2.200USD na výstavbu nemocnice, kterou na Blízkém východě zajišťuje řecko-katolický patriarcha Jeruzaléma J.B. Gregorios III.

Novou akcí je adopce kleriků na dálku, kterou zajišťujeme na přání afrických augustiniánů - viz 3 níže uvedené obrázky. Akci nyní rozšiřujeme i o africké karmelitány. Jejich řády dostanou na jednoho příspěvek 1.000USD na jednoho klerika ročně, ale korespondence bude s příslušným studujícím augustiniánem. Na rozdíl od nás mají spoustu zájemců, ale málo finančních prostředků. Říká se, že do zdraví je nejlepší investice, ale v tomto případě je podstatně lepší.Výstavba hospice

Slavnostní otevření a požehnání nového hospice Jana Pavla II. v Kabuga v africké Rwandě 2. května 2013:

Nový hospic má nejen kapli, ale v přilehlém okolí i křížovou cestu dle polského umělce Jana Funka. Je to asi 20 km od hlavního města Rwandy Kigali. Hlavní město se rychle rozrůstá a do Kabuga se nyní stěhují některé úřady i instituce. Žije zde množství různorodých emigrantů z okolní Afriky. Společnost tak není jednotná a po předchozí občanské válce s milionem mrtvých a třemi miliony uprchlíků je vzájemně velmi podezíravá. Kromě toho tam nyní působí velmi problematické sekty.

Tento první hospic v Africe Hospic je postaven díky aktivitám Kongregace sester od andělů, která provozuje misie v Africe již 29 let. Kromě Rwandy působí ještě ve Východním Kongu a Kamerunu. Provozují zdravotní střediska, zabývají se léčením podvýživy, mají mateřské školy, dílny s výukou střihů, šití a vyšívání. Kromě toho organizují pomoc pro 600 sirotků, kteří žijí v náhradních rodinách. Počátkem roku 2010 otevřely ve Rwandě i zubní ambulanci.

V roce 2011 zahájily stavbu hospice ve střední Rwandě pro nemocné v terminálním stavu, což je v těchto končinách zcela ojedinělý počin. Původní cena výstavby byla vypočítána na 67.000Euro, ale během výstavby se zvýšila asi 2,5 krát. Jen vybavení má stát 25.000EUER a odhadnuté provozní náklady na květen až prosinec 2013 se odhadují na 15.860EUR. Nadační fond solidarity s chudými třetího světa – MAITRI (http://maitri.jinak) a Společenství pomocníků řádu sv. Lazara přispěly od roku 2007 do června 2013 celkem částkou 87.550EUR. (Z toho Nadační fond asi 2/3 a Společenství 1/3. Tyto organizace mají personální propojení a v některých akcích působí společně)

Co dále podporujeme...

Ze sesterských organizací, které nyní podporujeme, možno jmenovat: HOSPICE jsou v Praze a Plzni. Slouží zejména pro nemocné a umírající na nádorová onemocnění. Jsou to samostatná občanská sdružení. Tyto hospice vybudovali členové našeho svatolazarského řádu. Nutno podotknout, že plzeňský hospic děkuje za svou existenci vynikající ekumenické spolupráci. Dle závažnosti onemocnění se jedná o domácí péči, stacionář a posléze hospic s možností ubytování i pro příbuzné. Praktikuje se tak právo člověka na důstojný život až do posledního okamžiku. Pro úlevu postižených se zde samozřejmě využívají nejnovější lékařské postupy.

LAZARIÁNSKÝ SERVIS v Plzni pomáhá zejména plzeňskému hospici. V Praze má však obecnější zaměření. V roce 2002 byla úspěšná „humanitární výstava – lednička pro Karlín“, ke které se připojili ještě další organizace.

LAZARIÁNSKÁ POMOCNÁ SLUŽBA má v Praze pracovníky pro průběžnou charitativní činnost pro staré i nemocné a pořádá poutní zájezdy pro vozíčkáře.

SPOLEČENSTVÍ POMOCNÍKŮ ŘÁDU sv. LAZARA zasílá humanitární pomoc a zdravotní materiál misiím, zejména s malomocnými, rovněž i ve spolupráci s jinými organizacemi, zejména pak se SPOLEČENOSTÍ sv. VINCENCE Z PAULY. Dříve spolupracovalo s růžencovými bratrstvy, vedenými dominikány. Pomoc se také zasílala nákladními auty na Zakarpatsko, které jako Podkarpatská Rus bylo součástí naší předválečné republiky. Pak se používala levnější železniční doprava. Vagóny se posílaly ve spolupráci s ČESKOU KATOLICKOU CHARITOU také do Bosny, Chorvatska, kde se tehdy ještě bojovalo, dále na Ukrajinu a i do Bulharska. Administrativně tyto zásilky však zajišťovala CHARITA. Naše Společenství pomoc pro Podkarpatskou Rus zajišťovalo ve spolupráci s Apoštolských exarchátem řecko-katolické církve v Praze. Ve spolupráci s  JESUIT REFUGEE SERVICE se podařilo zasílat finanční pomoc přímo do postižených míst, tj. bez zbytečných řetězců mnoha organizací. Jednalo se o Makedonii, Timor a o oblast Indie, která byla postižena nejen zemětřesením, ale i pronásledováním křesťanů, dále postiženým tsunami přímo na běžný účet křesťanské misie ve Srí Lance a pro jejich misie v Súdánu. V Súdánu jsme také finančně podpořili salesiánskou misii. V mezinárodní spolupráci Společenství pokračuje v pomoci sirotkům ve Rwandě.